Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska.

Spółka prowadzi działalności w zakresie przyjmowania odpadów do unieszkodliwiania/przetwarzania, segregowania odpadów, odbierania odpadów od bezpośrednich wytwórców oraz oczyszczania Miasta.

       Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych Międzygiminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. posiada status instalacji komunalnej.

Spółka posiada następujące lokalizacje:

  • Zakład Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy
  • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, który składa się z:
  • Instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy
  • Stacji Przeładunkowej Odpadów (SPO) w Toruniu
  • Kompostowni przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją do waloryzacji żużla oraz inwestycjami towarzyszącymi (kompostownią, stacją przeładunku odpadów, sieciami energetyczną i cieplną) stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią.

Funkcjonowanie ZTPOK zapewnia wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwala uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z akcesji Polski do UE. ZTPOK to instalacja nowoczesna, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska, odzyskująca energię cieplną i elektryczną (energia zielona).