ProNatura jest właścicielem nowoczesnego Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.

 

STACJA SEGREGACJ ODPADÓW

     Jedną z kluczowych instalacji prowadzonych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. na terenie ZGO jest Stacja Segregacji Odpadów. Uruchomiona w 2003 roku Stacja jest zasadniczym ogniwem procesu odzysku odpadów opakowaniowych dla miasta. Od 1 stycznia 2016 roku do SSO trafiają tylko odpady ze zbiórki selektywnej.

     Stacja segregacji pracuje w oparciu o ogólny model gospodarki odpadami, który obejmuje następujące podstawowe metody unieszkodliwiania odpadów:

• odzysk odpadów przydatnych do wykorzystania (tzw. surowców wtórnych) poprzez ich stopniowe wydzielanie z poszczególnych strumieni,

• eliminowanie ze strumienia odpadów składników niebezpiecznych i poddawanie ich oddzielnej procedurze unieszkodliwiania,

• eliminowanie składowania odpadów niedających się wykorzystać w recyklingu poprzez wykorzystaniu ich przy produkcji energii i ciepła w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów.

     Do zadań, które realizuje należą:

  • zapewnienie odbioru odpadów segregowanych w magazynie buforowym,
  • prowadzenie odzysku surowców wtórnych tj. szkła, makulatury (karton, gazeta), folii (bezbarwnej i mix), butelek pet, pojemników po chemii gospodarczej oraz złomu żelaznego i nieżelaznego,
  • prasowania i belowania określonych surowców wtórnych,
  • przemieszczania i magazynowania surowców wtórnych w magazynie,
  • alokacja pozostałości po mechanicznych sortowaniu do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

 

     Od czasu uruchomienia ZTPOK kopiec biodegradowalny nie jest eksploatowany.

kopce bioenerelektrownia

MOGILNIK

     Spółka ProNatura prowadzi działalność w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych, niezbędną w tym celu instalacją jest składowisko odpadów niebezpiecznych – Mogilnik. Jego powierzchnia wynosi 3040 m2, natomiast jego pojemność eksploatacyjna to 21420 m3.

 

KOMPOSTOWNIA

     Najnowszą instalacją zlokalizowaną przy ul. Prądocinskiej 28 jest Kompostownia Kontnerowa Odpadów Ulegających Biodegradacji. Na nawóz powstały w Kompostowni składają się odpady o kodach 20 02 01 oraz 02 01 03, a mianowicie odpadowa masa roślinna oraz odpady ulegające biodegradacji. W skład materiału poddawanemu kompostowaniu wchodzą: liście, trawa, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni, odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, parków, zieleńców miejskich i ogrodów.

     Działalność (eksploatacja instalacji do odzysku odpadów) prowadzona jest w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a w szczególności nie powoduje:

• zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

• uciążliwości przez hałas lub zapach;

• niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu kulturowym i przyrodniczym.

     Maksymalna wydajność instalacji wynosi 4 tys. Mg/rok. Produktem powstającym w Kompostowni Kontenerowej Odpadów Ulegających Biodegradacji jest nawóz organiczny PRONATURAL, który decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 30 stycznia 2017 roku otrzymał pozwolenie na wprowadzenie do obrotu. Kompost zawiera substancje organiczne i składniki pokarmowe dla roślin NPK czyli azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny. Może być stosowany w uprawach rolniczych roślin polowych na wszystkich glebach i w rekultywacji gleb zdegradowanych.

 

_________________________________

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. ze zmianami, Zarząd Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy  informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie 1 Mg odpadów na składowisko w Zakładzie Gospodarki Odpadami (ZGO) przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy wynosi 16,69 zł.