Dnia 3 marca 2022 r. Spółka ProNatura podpisała z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy umowę, której przedmiotem jest budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty budowlane w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie hali dedykowanej dla instalacji do sortowania odpadów wraz z budową niezbędnych elementów infrastruktury technicznej, m.in. zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji ścieków deszczowych i technologicznych, instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, modernizacją stacji transformatorowej, budową placów manewrowych i technologicznych, dróg pożarowych i dojazdowych.

Wartość umowy wynosi 34 809 000,00 zł brutto.

Wartość całkowita inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Stacji Segregacji Odpadów wynosi 97 985 396,02 zł brutto i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki NFOŚiGW oraz częściowo ze środków własnych.

Belka unijna