Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy to ekologiczna instalacja, w której unieszkodliwiane są odpady komunalne i jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna oraz cieplna. Zakładem zarządza MKUO ProNatura Sp. z o.o. a właścicielem spółki jest miasto Bydgoszcz. Budowa ZTPOK trwała w latach 2013-2015.

Projekt „Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obsz­aru Metropolitalnego” współfinansowany był z Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy znajduje się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, na obrzeżach miasta, z dala od zabudowań mieszkalnych. Powierzchnia zabudowy ekoelektrociepłowni wynosi aż 19 tys. m2, a poszczególne elementy zakładu rozmieszczone są na otoczonej lasem, pięciohektarowej działce.

ZTPOK rozpoczął działalność w 2016 roku. W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, odpady powstałe po doczyszczeniu selektywnej zbiórki, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. ZTPOK obsługuje Bydgoszcz, Toruń wraz z okalającymi gminami. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię zamieniając ja na prąd i ciepło. Co ważne, zastosowana technologia pozwala uzyskać parametry emisyjne znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska niż przewidują to dopuszczalne normy.

KOMPOSTOWNIA

Do wybudowanej wraz z ZTPOK kompostowni trafiają selektywnie zebrane odpady. Kompost posłuży między innymi do utrzymania w należytym stanie miejskiej zieleni. Rocznie kompostownia może przetworzyć 4 tys. ton liści, gałęzi i traw.

STACJA PRZEŁADUNKOWA ODPADÓW W TORUNIU

Stacja przyjmuje odpady poprocesowe z instalacji sortowania zlokalizowanej przy ul.Kociewskiej, odpady mieszane, uzyskane ze zbiórki selektywnej odpadów surowcowych i organicznych pospożywczych oraz niewielkie ilości ze zbiórki jednopojemnikowej.Ilość odpadów w przeładunku to 60 000 Mg/rok.Odbiorcą ww. odpadów jest ZTPOK w Bydgoszczy.

 

2016 08 29 DRON 005