Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO) - ul. Prądocińska 28, Bydgoszcz:

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) - ul. Ernsta Petersona 22

Budynek administracyjny MKUO ProNatura Sp. z o.o. - ul. Raczkowskiego 11, Bydgoszcz:


Osoby zainteresowane ofertą na powyższe stanowiska prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) wraz z poniższą klauzulą rekrutacyjną(PDF). Jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem.

Dokumenty aplikacyjne (CV) prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl (nazwa stanowiska w temacie maila) lub osobiście do Biura Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48 w Bydgoszczy.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Proces rekrutacji

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ofert/rekrutacji, prosimy o kontakt z pracownikiem właściwym ds. rekrutacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 tel. 690-448-120.

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

Klauzula rekrutacyjna (poierz plik PDF):

1. Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 celem przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

2. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

3. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy ProNatura Sp. z o.o. przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi ProNatura podpisała stosowne umowy. Dane będą również przekazywane w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV i/lub liście motywacyjnym) w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MKUO ProNatura Sp. z o. o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MKUO ProNatury Sp. z o. o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: iodo@pronatura.bydgoszcz.pl lub na adres korespondencyjny Spółki.

7. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Treść zgody dla celów dalszej rekrutacji:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.