W lipcu 2013 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według nowych regulacji Miasto Bydgoszcz staje się właścicielem odpadów komunalnych. Właściciele posesji muszą uiszczać do kasy miejskiej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dysponenci nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie zawierają jak dotychczas umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami do tego upoważnionymi, ponieważ w ramach nowych przepisów zajmuje się tym gmina.

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Bydgoszczy znaleźć można na specjalnej stronie internetowej www.odpady.czystabydgoszcz.pl .