W Bydgoszczy na terenie spółki ProNatura powstanie nowoczesna biogazownia, która bioodpady z terenu Miasta i okolicznych gmin zamieni w ekologiczny gaz i nawóz.

  

Podstawowe założenia Projektu

Głównym celem Projektu pn. „Instalacja Recyklingu Organicznego Poprzez Fermentację Bioodpadów” jest stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie (recykling) zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych w zgodzie z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

Celem realizacji inwestycji jest opracowanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Zakładu. Kluczowym punktem programu jest stworzenie silnego centrum gospodarki odpadami poprzez rozbudowę Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28. Zakończenie zadania planuje się w 2026 roku. Szacowana wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych netto wynosi ok. 126 mln zł, z czego zdobyte dofinansowanie z NFOŚiGW to ok. 60 mln zł!

- Miasto Bydgoszcz, rozwijając infrastrukturę , dąży do zapewnienia samowystarczalności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych dla wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz. Budowa biogazowni, która przetworzy bioodpady z gmin w ekologiczną energię, stanowi kolejny krok w realizacji tego celu. Instalacja ta znacząco przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów biodegradowalnych poddanych recyklingowi, co oznacza mniej składowanych odpadów. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców miasta. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy niemal połowę pieniędzy ze środków zewnętrznych, co oznacza 60 mln zł dofinansowania – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski.

- Biogazowania bydgoskiej ProNatury, powstająca w ramach ww. projektu ma być zlokalizowana przy ul. Prądocińskiej – z dala od zabudowy mieszkaniowej, przy drodze krajowej nr 10. Zdecydowana większość strumienia odpadów trafiającego do tej instalacji poddana zostanie recyklingowi, co w konsekwencji przyczyni się do zredukowania masy odpadów przeznaczonej do składowania – mówi dr inż. Jarosław Bańkowski, wiceprezes zarządu MKUO ProNatura Sp. z o.o.

csm rb101 f25c8bea84

 

Jak działają biogazownie?

Biogazownie rozwiązują problem z odpadami i pozostają przyjazne dla środowiska.
Z bioodpadów powstaje biometan, który służy do produkcji energii. W efekcie końcowym otrzymywany jest również ekologiczny nawóz. Funkcjonowanie biogazowni ProNatury pozwoli ponadto na zapewnienie odpowiednich wskaźników recyklingu, których niespełnianie grozi karami finansowymi.

 

Jakie są cele Projektu?

Celem głównym Projektu jest:

 • Zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych podlegających recyklingowi oraz unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie,
 • Zwiększenie ilości energii oraz produkcja biogazu produkowanych ze źródeł odnawialnych,
 • Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej gospodarowania odpadami w tym głównie w zakresie recyklingu odpadów biodegradowalnych,
 • Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie poprzez zmniejszenie ilości odpadów na składowisku.

 

Skąd będą pochodzić odpady bio?

Miasto zapewnia gotowość do zagospodarowania odpadów bio z całego terenu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w skład którego obok Bydgoszczy wchodzą jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy: Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Rojewo, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Żnin oraz Powiat Bydgoski i Powiat Nakielski. Niewykluczona jest także współpraca z innymi samorządami. Partnerstwo z gminami ma zapewnić rentowność inwestycji i strumień bioodpadów na wymaganym poziomie.

 

Zaawansowanie Projektu

W trakcie dotychczasowej realizacji, do marca 2024 r. udało się opracować i uzyskać:

 • Koncepcję Techniczno – Technologiczną
 • Program Funkcjonalno – Użytkowy
 • Studium Wykonalności z Analizą Finansową
 • Raport Oddziaływania na Środowisko
 • Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Przedsięwzięcia
 • Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
 • Opinię Marszałka o zgodności inwestycji z WPGO
 • Porozumienia międzygminne zapewniające strumień bioodpadów do instalacji
 • Dokumentację aplikacyjną, na podstawie której Spółka uzyskała dofinansowanie
  w formie dotacji i pożyczki z niewielkim udziałem własnym.

 

Pronatura5