29 lutego 2016 r. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy został w pełni przekazany do użytkowania ProNaturze, a co za tym idzie, Spółka ostatecznie odebrała inwestycję od włoskiego wykonawcy.

 

31 marca 2008 r. rozpoczęto realizację przełomowej dla gospodarki odpadami w regionie inwestycji – budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Koszt Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie unijne wyniósł: 522 571 276 zł (w tym kwota unijnego wsparcia to 255 773 152 zł). Wybudowanie ekoelektrociepłowni zapewniło nie tylko wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie redukcji składowania odpadów na składowiskach i odzysku surowców, ale pozwoliło także uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań, wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej. ZTPOK to instalacja nowoczesna, spełniająca kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska, odzyskująca energię cieplną i elektryczną. W ramach Projektu wybudowano także Stację Przeładunkową Odpadów (SPO) w Toruniu oraz Kompostownię przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy. 

26 listopada 2015 r. po 787 dniach od wbicia pierwszej łopaty uroczyście przecięto wstęgę, symbolicznie oddając instalację do użytku. Natomiast 29 lutego 2016 r. Spółka przejęła do eksploatacji ZTPOK. 

Powierzchnia zabudowy ekoelektrociepłowni wynosi aż 19 tys. m2, a poszczególne elementy zakładu rozmieszczone są na otoczonej lasem, pięciohektarowej działce. W Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych utylizowane są niesegregowane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Warto przypomnieć, że wydajność nominalna bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wynosi 180 tys. Mg odpadów rocznie.  

Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię, zamieniając ją na prąd i ciepło. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej od 29 lutego 2016 r. wyniosła niespełna 0,5 miliona MWh, a energii cieplnej 4,5 miliony GJ. Łączna moc cieplna jaką jest w stanie wygenerować ZTPOK wynosi 27,7 MW z jednoczesnym udziałem mocy generowanej do sieci energetycznej na poziomie 9,2 MW. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy. 

Pronatura6

Pronatura8

Pronatura9