Wszystkie prace przy nowo wybudowanej sortowni odpadów ProNatury zakończyły się pomyślnie. To druga, po Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, największa inwestycja bydgoskiej ProNatury. Zgodnie z planem Spółka oraz wykonawca podpisali protokół odbioru końcowego pod koniec grudnia 2023 r. Dzięki tej ważnej dla Bydgoszczy inwestycji jeszcze skuteczniej odzyskiwane będą surowce wtórne.

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” dofinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość inwestycji to ponad 89 mln zł netto, z czego dofinansowanie to ponad 41 mln zł. Inwestycja zrealizowana została na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.

 

Odbiory końcowe

Odbiór robót jest niezwykle ważnym etapem prowadzonej inwestycji, gdyż potwierdza wykonanie zobowiązania przez Dostawcę maszyn i urządzeń. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag przez obie strony uważane jest za zakończenie realizacji inwestycji. Wszystkie protokoły zostały uzgodnione z Inżynierem Kontraktu i zawierają informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia Projektu NFOŚiGW. 

Dostawca maszyn i urządzeń (SUTCO), podobnie jak Wykonawca robót budowlanych (EBUD) przekazał spółce ProNatura w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego stosowne dokumenty niezbędne do korzystania z wynalazków chronionych patentami lub innych praw własności przemysłowej objętych ochroną, w zakresie potrzebnym do eksploatacji i utrzymania przedmiotu umowy.

Po przeprowadzonych odbiorach nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwia m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym oraz różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem zgodnego
z założeniami wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych kształtującym się na najwyższym możliwym poziomie ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów.

 

Najważniejsze informacje o Projekcie

Dnia 15 maja 2020 r. Spółka zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Projektu „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem głównym Projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu w Bydgoszczy. Cel główny jest bezpośrednio związany z celem głównym priorytetu inwestycyjnego 6.I. II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. „Mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu”.

Cel główny wynika z szeregu celów szczegółowych takich jak:

 • Zwiększenie ilości odpadów komunalnych podlegających odzyskowi
  oraz unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie;
 • Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie;
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami,
  w tym głównie w zakresie recyklingu;

 

ProNatura w „odpadowej” ekstraklasie

Prezes Zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., Konrad Mikołajski:

- Aż ciężko uwierzyć, że minęło prawie 9 lat, gdy w 2015 r. zakończyliśmy budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Mówiliśmy wtedy odważnie, że Bydgoszcz weszła do tzw. ekstraklasy branżowej, będąc jednym z pierwszych polskich miast, w których udało się „domknąć” system gospodarki odpadami, za sprawą ekoelektrociepłowni zasilanej odpadami. Dziś efekty działania tej instalacji są nie tylko odczuwalne w postaci sprawnie działającego systemu, ale pozwoliły także na ambitne planowanie dalszego rozwoju. I właśnie takim kluczowym projektem dla miasta, ale także realizującym zapisy strategii rozwoju Spółki – jest „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. To ponownie „wejście do ekstraklasy branżowej”, tym razem w aspekcie sortowania. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Bydgoszcz dzisiaj ma jedną z najnowocześniejszych linii sortowniczych w Polsce. Chciałbym w tym miejscu podziękować NFOŚiGW w Warszawie, Wykonawcom oraz Pracownikom Spółki zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Mogę także zapewnić Państwa, że nie jest to nasze ostatnie słowo – spółka ProNatura dąży do maksymalnego wykorzystania swojego potencjału dla rozwoju Bydgoszczy.

Wiceprezes Zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., Jarosław Bańkowski:

- Mieliśmy pewne przesunięcia w realizacji projektu już na etapie przetargów, głównie z uwagi na pandemię i wojnę w Ukrainie. Jednak zarówno wykonawca robót budowlanych jak i dostawca technologii efektywnie współpracowali, dzięki czemu sprawnie przebiegła faza tzw. rozruchów. Inwestycja jest pod wieloma względami imponująca – łączna długość 165 przenośników taśmowych to ponad 1,5 km, a stalowe konstrukcje wsporne ważą łącznie ok. 500 ton, zamontowano także jedno z większych w Polsce sit bębnowych o długości ponad 18 metrów. To duże wzmocnienie sprzętowe i technologiczne, które pozwoli nam osiągać wyniki nawet na poziomie 90 procent skuteczności w odzyskiwaniu poszczególnych frakcji.

Fakty, liczby, daty

 • 165 przenośników taśmowych
 • 17 separatorów optycznych
 • 2 separatory metali żelaznych
 • 2 separatory metali nieżelaznych
 • 2 separatory balistyczne
 • 2 sita kaskadowo-wibracyjne
 • sito bębnowe: ok. 60 ton, długość – 18,7m , szerokość – 5,0m , wysokość – 5,5m
 • 6 kabin sortowniczych
 • 30 000 ton/rok przepustowość linii

 

07.11.2019 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

05.05.2020 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW

07.07.2021 r. – podpisanie umowy na pełnienie usługi inżyniera kontraktu

15.07.2021 r. - podpisanie umowy na dostawę maszyn i urządzeń

03.03.2022 r. - podpisanie umowy na budowę hali

28.07.2022 r. – przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych

31.07.2023 r. – protokół odbioru końcowego robót budowlanych

01.04.2023 r. – rozpoczęcie dostaw i montażu maszyn i urządzeń

23.10.2023 r. – rozpoczęcie rozruchów mechanicznych

21.11.2023 r. – rozpoczęcie rozruchów technologicznych

19.12.2023 r. – protokół odbioru końcowego dostawy maszyn i urządzeń

 

20240118 102116

 

20240118 103720

 20240118 102250

20240118 102456

 20240118 102714

20240118 103938

20240118 102903