Wszystkie rozruchy nowo wybudowanej sortowni odpadów ProNatury zakończyły się pomyślnie. Zgodnie z planem bydgoska Spółka oraz wykonawca podpisały protokół odbioru końcowego. Dzięki tej ważnej dla Bydgoszczy inwestycji jeszcze skuteczniej odzyskiwane będą surowce wtórne.

Odbiór robót jest niezwykle ważnym etapem prowadzonej inwestycji, gdyż potwierdza wykonanie zobowiązania przez Dostawcę maszyn i urządzeń. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag przez obie strony uważane jest za zakończenie realizacji inwestycji. Wszystkie protokoły zostały uzgodnione z Inżynierem Kontraktu i zawierają informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia Projektu NFOŚiGW. 

Dostawca maszyn i urządzeń, podobnie jak Wykonawca robót budowlanych przekazał Spółce ProNatura w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego stosowne dokumenty niezbędne do korzystania z wynalazków chronionych patentami lub innych praw własności przemysłowej objętych ochroną, w zakresie potrzebnym do eksploatacji i utrzymania przedmiotu umowy.

Po przeprowadzonych odbiorach nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwi m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym oraz różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem zgodnego z założeniami wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych kształtującym się na najwyższym możliwym poziomie ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów.

Inwestycja realizowana była w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”. Wartość całej inwestycji to ponad 89 mln zł netto. Unijne wsparcie to ponad 41 mln zł.