Przy ul. Inwalidów, Ołowianej i Jasinieckiej – tam budowane są miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bydgoszczy. Dzięki nim segregacja śmieci w naszym mieście będzie łatwiejsza.


Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne (kilkanaście frakcji), z wyłączeniem zmieszanych komunalnych, metali oraz tych zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-20.00.
Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.
Elementem projektu jest także utworzenie salki edukacyjnej przy ul. Inwalidów, która będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie projektowanych PSZOK-ów planuje się również utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.
W miejscach, gdzie powstają PSZOK-i postawiono już ogrodzenia, dokonano przygotowania terenu, a także wykonano niezbędne prace ziemne. Na ul. Jasinieckiej gotowa jest już kanalizacja deszczowa, a także instalacja wodna. Z kolei przy ul. Ołowianej wykonano już, oprócz wspomnianych prac, montaż separatora, instalacji wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.
W najbliższym czasie planowany jest m. in. montaż fundamentów wagi samochodowej, kolejne niezbędne roboty ziemne, wykonanie przyłączy wody i przyłącza sanitarnego, a także roboty elektryczne.
Prace mają zakończyć się na przełomie roku 2018 i 2019.
Budowa jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a całkowita wartość projektu wyniesie ostatecznie 8.247.348,77 zł, z dofinansowaniem na poziomie 5.703.492,24 zł (Fundusz Spójności).


(źródła: www.czystabydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl)