Z myślą o ekologii

Firma oferuje wywóz z terenu miasta Bydgoszczy następujących rodzajów odpadów:

Dysponujemy kontenerami o pojemności 5 m3 i 7m3.

Podstawienie kontenera do Klienta realizowane jest w oparciu o zawartą umowę – zlecenie na okres 7 dni kalendarzowych.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na podstawienie kontenera, prosimiy o skorzystanie z systemu online.

Umowa zlecenie

Zleceniodawca

NIP dla firm, PESEL dla odbiorców indywidualnych

Miejsce wykonywania usługi

osoba kontaktowa

Przedmiot zleceniaPola oznaczone * są obowiązkowe

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: kontenery@pronatura.bydgoszcz.pl lub telefoniczny: 512-856-575
POSTANOWIENIA DODATKOWE

  1. Zleceniodawca zobowiązuje się do używania kontenera zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach zawartych w umowie.

  2. W kontenerze można umieszczać tylko odpady zgodne z klasyfikacją zawartą w umowie. Każdorazowo odpady przywiezione w kontenerze są sprawdzane pod względem ich zgodności. Niezgodność oddanego odpadu będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zleceniodawcy.

  3. Kontener można załadować w sposób umożliwiający założenie plandeki i jego transport (tj. do wysokości obrysu kontenera). Przepełnienie kontenera będzie skutkowało wstrzymaniem odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki odpadów.

  4. Należy umożliwić wjazd na posesję (miejsce podstawienia kontenera) o szerokości minimum 3 metrów.
  5. W przypadku podstawienia kontenera na terenie nienależącym do Zleceniodawcy, przed podstawieniem należy wykazać się zezwoleniem Zarządu Dróg Miejskich na zajęcie pasa drogowego lub zezwoleniem innego podmiotu na terenie którego ma zostać ustawiony kontener. W przypadku gdy Zleceniobiorca zostanie ukarany karą administracyjną, karą z tytułu popełnienia wykroczenia lub będzie musiał ponieść jakiekolwiek opłaty, w tym tytułem odszkodowania z tytułu zajęcia terenu pod podstawiony na podstawie niniejszej umowy kontener z powodu nieuzyskania przez Zleceniodawcę odpowiednich zgód lub zezwoleń na zajęcie terenu, Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od przedłożenia dowodu uiszczenia takich należności dokonać zwrotu ich równowartości Zleceniobiorcy na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu do zapłaty. Zleceniobiorca załączy do wezwania kopie dokumentów z których wynikać będzie wskazana w zdaniu poprzedzającym należność.

  6. Umowa zostaje zawarta na 7 dni kalendarzowych (z wyłączeniem dni świątecznych). W uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą termin może zostać wydłużony (jeżeli Zleceniobiorca uzna, że jest to możliwe), za dodatkową opłatą. Cena za każdy kolejny dzień to 10,00 zł brutto.

  7. Niemożność odebrania kontenera z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy powoduje przedłużenie okresu trwania umowy. Strony ustalają, że cena za każdy kolejny dzień wynosić będzie 20,00 zł brutto.

  8. Za uszkodzenia kontenerów, za które Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zasad użytkowania kontenerów, ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą w pełnym zakresie na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe obejmuje w szczególności konieczność zwrotu Zleceniobiorcy równowartości uzasadnionych kosztów naprawy kontenera ustalonej wg aktualnie obwiązujących cen rynkowych.